Algemene voorwaarden

Download hier de Algemene Voorwaarden van Agatewebservices

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN AGATEWEBSERVICES
VOOR OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND MET CONSUMENTEN
Gevestigd aan de Schepenbankstraat 2 te (6291 EA) Vaals, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14081197

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Aanbiedingen en prijzen
Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
Artikel 5. Levering en leveringstermijnen
Artikel 6. Zichttermijn en herroepingrecht
Artikel 7. Facturatie en betaling
Artikel 8. Aansprakelijkheid
Artikel 9. Garantie en conformiteit
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11. Overmacht
Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1. Agatewebservices: de contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met de Consument en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
2. Aanbod / Aanbieding: voorstel door Agatewebservices aan Consument tot het sluiten van een Overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of online.
3. Consument: de natuurlijk persoon die Agatewebservices opdracht geeft tot het leveren van goederen of diensten en daarbij niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en wederpartij bij de Overeenkomst met Agatewebservices in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.
5. Modelformulier: het modelformulier dat door Agatewebservices op haar website aan de Consument ter beschikking wordt gesteld en welk formulier de Consument in staat stelt gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht.
6. Order: de opdracht tot het leveren van goederen of diensten bij Agatewebservices of het plaatsen van een bestelling daartoe.
7. Overeenkomst: de afspraak tussen Agatewebservices en de Consument op basis waarvan Agatewebservices producten en/of diensten aan de Consument levert.
8. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij, in het kader van een door Agatewebservices georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer Technieken voor communicatie op afstand.
9. Partijen: Agatewebservices en de Consument gezamenlijk.
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Consument en Agatewebservices gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Agatewebservices, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de Consument worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Agatewebservices uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door Agatewebservices gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Consument kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Agatewebservices de onderhavige voorwaarden toepast.
4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Agatewebservices, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen een rechtstreeks beroep op deze voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Agatewebservices in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Agatewebservices vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
6. Agatewebservices behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Op de Overeenkomst zijn telkens de algemene voorwaarden van toepassing zoals deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met de Consument luidden.

Artikel 3. Aanbiedingen en prijzen
1. Alle Aanbiedingen van Agatewebservices zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
2. De prijzen in de Aanbiedingen van Agatewebservices zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, doch exclusief eventuele in het kader van de Order te maken verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
De Overeenkomst tussen Agatewebservices en de Consument komt eerst dan tot stand nadat de Consument het bestelproces op de website heeft doorlopen en de betaling van het orderbedrag aan Agatewebservices heeft voldaan. Indien sprake is van betaling achteraf of door overschrijving op de bankrekening van Agatewebservices, komt de Overeenkomst tot stand nadat het bestelproces op de website volledig is afgerond. Agatewebservices zal de Order vervolgens zo spoedig mogelijk per mail aan de Consument bevestigen.

Artikel 5. Levering en leveringstermijnen
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het door de Consument opgegeven leveringsadres en komen de verzendkosten voor rekening van de Consument. De verzendkosten zullen door Agatewebservices duidelijk in het aanbod worden vermeld.
2. Indien Agatewebservices gegevens behoeft van de Consument in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Consument alle benodigde gegevens aan Agatewebservices ter beschikking heeft gesteld.
3. Indien Agatewebservices een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Consument Agatewebservices derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Agatewebservices dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de Consument op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de zaken door de Consument zijn ontvangen.
5. De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
6. Agatewebservices behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

Artikel 6. Zichttermijn en herroepingrecht
1. Indien de geleverde zaken niet conform de Overeenkomst zijn, dient de Consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Agatewebservices. De Consument is verplicht de geleverde zaken onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
2. Indien er sprake is van een koop op afstand zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste veertien (14) kalenderdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief als veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
3. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een Herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen zaken te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4. De Consument kan haar Herroepingsrecht uitsluitend inroepen door Agatewebservices binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. Agatewebservices zal daartoe een Modelformulier op haar website ter beschikking stellen, welke dient te worden ingevuld en verzonden. Het ingevulde Modelformulier kan ook per schrijvende post worden verzonden aan het correspondentieadres van Agatewebservices (Schepenbankstraat 2, 6291 EA Vaals, Nederland).
5. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het Herroepingsrecht zal Agatewebservices het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen terugbetalen.
6. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar Herroepingsrecht indien de betreffende zaken compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De Consument dient na het inroepen van haar Herroepingsrecht het geleverde binnen veertien (14) kalenderdagen retour te zenden aan Agatewebservices. De kosten waarvan voor rekening van de Consument komen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7. Op maat gemaakte producten en/of diensten zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten. Een dergelijke uitsluiting zal duidelijk in het aanbod worden vermeld.
8. Software pakketten moeten in de originele, onaangebroken verpakking zitten. Software waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken zijn uitgesloten van het Herroepingsrecht.

Artikel 7. Facturatie en betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling van bestelde zaken door volledige vooruitbetaling in één keer op een van de door Agatewebservices op haar website aangeboden betaalwijzen. De Consument ontvangt na betaling een gespecificeerde, digitale factuur van Agatewebservices per e-mail.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Agatewebservices kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, anders dan schade aan de bestelde zaken zelf. De productaansprakelijkheid zoals bedoeld in Boek 6 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek ligt bij de producent.
2. Indien Agatewebservices aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot hetgeen daaromtrent in artikel 9 is bepaald.
3. Agatewebservices is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
4. Agatewebservices is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Eventuele kosten die hieruit voor Agatewebservices voortvloeien komen voor rekening van de opdrachtgever.
5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Agatewebservices.

Artikel 9. Garantie en conformiteit
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij Agatewebservices in geval van gebreken de zaken, geheel naar eigen inzicht, eerst zal omruilen of herstellen. Als een artikel niet kan worden hersteld of als het omgeruilde artikel eveneens gebreken vertoont, is de Consument gerechtigd de artikelen te retourneren onder restitutie van het volledige aankoopbedrag.
2. Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door Agatewebservices te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Consument geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Agatewebservices geleverde zaken blijven eigendom van Agatewebservices tot op het moment dat de Consument volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Agatewebservices uit hoofde van enige met Agatewebservices gesloten Overeenkomst tot het leveren van zaken en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.
2. Het is aan de Consument niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Agatewebservices. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Consument Agatewebservices hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

Artikel 11. Overmacht
1. Ingeval er sprake is van overmacht is Agatewebservices gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument voor een redelijke termijn op te schorten zonder enige schadevergoedingen gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Agatewebservices, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Agatewebservices waardoor Agatewebservices de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren.
3. Indien Agatewebservices bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. Op alle tussen Agatewebservices en de Consument gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is telkens doorslaggevend voor de inhoud en uitleg van de voorwaarden.
3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Consument. Dit laat onverlet dat Agatewebservices met de Consument kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage. Voorts heeft de Consument de mogelijkheid zijn klacht voor te leggen aan de Europese geschillencommissie via het ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo en mogen niet zonder
voorafgaande, schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, gedeeltelijk
noch als geheel, worden vermenigvuldigd of geëxploiteerd. Voor informatie zie:
http://www.juridischevoorwaarden.nl/.
https://www.garmin-winkel.nl/c-4334662/privacyverklaring/
Versie: 24 mei 2018(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2010 - 2024 Agatewebservices | sitemap | rss